Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти > Одлукa о измени одлуке о одређивању робе на коју се не плаћају увозне дажбине („Службени гласник РСˮ, број 95/2015)

Одлукa о измени одлуке о одређивању робе на коју се не плаћају увозне дажбине („Службени гласник РСˮ, број 95/2015)
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
Ha основу члана 219. Царинског закона („Службени гласник PC“, бр. 18/10, 111/12 и 29/15) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник PC", бр. 55/05, 71/05 − исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 − УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14), Влада дoноси

ОДЛУКУ
о изменама Одлуке о одређивању робе на коју се не плаћају увозне дажбине

1. У Одлуци о одређивању робе на коју се не плаћају увозне дажбине („Службени гласник PC“, бр. 124/12, 106/13 и 143/14), тачка 4. брише се.

2. У тачки 6. ст. 1. и 3. речи: „тач. 2. и 4.“ замењују се речима: „тачке 2.“. 3.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављи- вања у „Службеном гласнику Републике Србије".

Одлукa о измени одлуке о одређивању робе на коју се не плаћају увозне дажбине („Службени гласник РСˮ, број 95/2015)bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд