Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти > Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, са изменама и допунама („Службени гласник Републике Србије”, број 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015)

Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, са изменама и допунама („Службени гласник Републике Србије”, број 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015)
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
На основу члана 27е став 38. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка и 108/13) и члана 42. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС и 72/12), Влада доноси

УРЕДБУ
о поступку за прибављање сагласности за ново
запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава

Члан 1.

Овом уредбом ближе се уређује поступак за прибављање сагласности:

1) за заснивање радног односа са новим лицима ради попуњавања слободних, односно упражњених радних места код корисника јавних средстава, у смислу члана 27е став 35. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка и 108/13 - у даљем тексту: Закон);

2) да укупан број запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по основу уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим основама код одређеног корисника јавних средстава, у смислу члана 27е став 37. Закона, буде већи од 10% од укупног броја запослених код тог корисника;

3) за настављање поступака ради попуњавања радних места код корисника јавних средстава који су започети, а нису окончани до дана ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 108/13).

Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, пречишћен текст утврдила Служба за управљање кадровима ("Службени гласник РС", бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014)

Уредбa о изменама уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, („Службени гласник Републике Србије”, број 22/15)

Уредбa о изменама уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, („Службени гласник Републике Србије”, број 59/15)


Образац ПРМ

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд