Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Документи > Јавни позиви > Јавни конкурс за избор кандидата за директора Агенције за осигурање депозита

Јавни конкурс за избор кандидата за директора Агенције за осигурање депозита
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

на основу Решења министра финансија Број: 119-01-00155/2015-16 од 8. априла 2015. године оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
за избор кандидата за директора Агенције за осигурање депозита


1. Место вршења послова директора Агенције за осигурање депозита је на следећој адреси:

Кнез Михаилова бр. 2-4,
11000 Београд.

2. Директора именује Управни одбор Агенције за осигурање депозита. Мандат директора је пет година, с правом поновног избора. Директор заснива радни однос на одређено време, до престанка мандата, сагласно одредбама Закона о Агенцији за осигурање депозита („Службени гласник РС“, брoj 14/15, у даљем тексту: Закон).

3. Услови за избор кандидата за директора Агенције за осигурање депозита су одређени чланом 18. Закона.

Документи којима кандидат за директора Агенције за осигурање депозита доказује испуњеност услова за именовање су:
1. извод из матичне књиге рођених;
2. копија личне карте, односно извод електронског читача биометријске личне карте;
3. диплома о стеченом степену школске спреме;
4. релевантан документ којим се доказује радно искуство (радна књижица и сл.);
5. детаљна радна биографија са подацима о школској спреми, посебним областима знања и стручном усавршавању, подаци о најмање осам година радног искуства на руководећим позицијама у државним органима, институцијама којима су поверена јавна овлашћења, финансијским институцијама и осталим привредним друштвима, подаци о ангажовању ван радног односа (уговор о делу, консултантске услуге и сл.), уколико их је било;
6. извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова, да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора, нити за кривично дело које га чини недостојним вршења дужности директора Агенције за осигурање депозита;
7. оверена изјава кандидата да му раније није престајао радни однос због повреде радне обавезе;
8. оверена изјава кандидата да није, односно да на датум именовања неће имати статус функционера у смислу прописа којима се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу  јавних функција, да не обавља, односно да на датум именовања неће обављати функцију у политичкој странци или синдикалној организацији, да није односно да на датум именовања неће бити члан органа управљања банке, друге финансијске институције или удружења банака, друштва за ревизију које врши ревизију финансијских извештаја Агенције, другог правног лица с којим Агенција сарађује у обављању својих послова у складу са одредбама члана 2. Закона или банака, друштава за осигурање и других финансијских институција, нити да је запослен, односно да на датум именовања неће бити запослен у тим лицима, односно њихов сарадник.

Докази се достављају у оригиналу или овереној копији.

Форма радне биографије са обавезним елементима, која представља доказ под редним бројем 5. (ОБРАЗАЦ РАДНЕ БИОГРАФИЈЕ) дата је у Прилогу 1 овог Јавног конкурса, док је форма изјаве, која представља доказе наведене под редним бројевима 7. и 8. (ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ) дата у Прилогу 2 овог Јавног конкурса. Нaведени прилози постављени су на интернет страницама Министарства финансија и Агенције за осигурање депозита и подносиоци пријава за Јавни конкурс исте могу користити ради лакшег прибављања тражених доказа.

4. Пријаве које пружају доказ о испуњавању горе наведених услова за директора Агенције за осигурање депозита потребно је да буду достављене на следећу адресу:

Писарница Министарства финансија Републике Србије
Кнеза Милоша број 20
11000 Београд
са назнаком: „За Јавни конкурс за избор кандидата за директора Агенције за осигурање депозита”

5. Крајњи рок за пријем пријава на писарници Министарства финансија је 19. мај 2015. године у 15:30 часова, по локалном времену.

6. Контакт лица задужених за давање обавештења су:

Милена Ковачевић
телефон: 011/3642-746
milena.kovacevic@mfin.gov.rs

Ана Додевски
телефон: 011/3642-742
ana.dodevski@mfin.gov.rs

7. Начин, место и време спровођења изборног поступка:

Стручне службе Министарства финансија ће саставити списак лица чије пријаве на Јавни конкурс испуњавају Законом предвиђене услове за именовање (у даљем тексту: Kандидати).

Конкурсна комисија ће у просторијама Министарства финансија спровести изборни поступак Кандидата путем оцењивања стручне оспособљености и знања Кандидата и то на основу достављене радне биографије и обављеног разговора са сваким Kандидатом понаособ.

О термину за обављање разговора Кандидати ће бити обавештени телефонским или писаним путем (на адресу назначену у пријави за Јавни конкурс) у року не дужем од три радна дана од дана истека рока за пријаву на Јавни конкурс.

НАПОМЕНЕ:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника биће одбачене.

Овај оглас са пратећим, горе наведеним прилозима објављен је и на интернет страници Министарства финансија: www.mfin.gov.rs и на интернет страници Агенције за осигурање депозита: www.aod.rs. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације на особе женског пола.

Јавни позив

Образац радне биографије

Образац изјаве

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд