Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija23.11.2015.
Saopštenje uz makroekonomske i fiskalne podatke – oktobar 2015. godine
Fiskalna strategija za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu i Zakon o budžetu za 2015. godinu usvojeni su sa izmenjenom metodologijom planiranja i izveštavanja o kretanjima u javnim finansijama, radi preciznog i transparentnog praćenja prihoda, rashoda i rezultata republičkog budžeta i budžeta opšte države. Glavna promena odnosi se na uključivanje tzv. rashoda ''ispod crte'' u obračun deficita. Ovi rashodi odnose se na finansijske transakcije kao što su plaćanje aktiviranih garancija, dokapitalizacije banaka i drugih finansijskih institucija, preuzimanje dugova javnih preduzeća i drugi oblici budžetskog finansiranja vanbudžetskih organizacija. Ministarstvo finansija je, zajedno sa januarskim podacima o makroekonomskim i fiskalnim kretanjima, objavilo i revidirane podatke usklađene sa novom metodologijom, za period od 2005. do 2014. godine.


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Novo na sajtu
Vesti i saopštenja

Predlozi i Nacrti
Okvirni dokument o ciljevima i principima reforme sistema finansiranja lokalnih samouprava u Republici Srbiji

Fiskalna strategija
Fiskalna strategija za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu

Strategija, Rezime i Akcioni plan za rešavanje problematičnih kredita
Strategija, Rezime i Akcioni plan za rešavanje problematičnih kredita

Zakoni
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 142/2014), sa dopunom ("Sl. glasnik RS", br. 94/15)

Makroekonomski podaci
Makroekonomski i fiskalni podaci, 23. novembar 2015

Budžetski korisnici
Uputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu

Informator o radu
Informator o radu Ministarstva finansija, oktobar 2015.

Mišljenja i Objašnjenja
Objašnjenje o primeni člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o porezu na dodatu vrednost u oblasti građevinarstva, broj 011-00-1180/2015-04, od 10.11.2015.


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd